อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กฎไตรลักษณ์ตามวิถีพุทธเพื่อความหลุดพ้นและหนทางสู่นิพพาน เราควรนำมาใช้ในการดำรงชีพเป็นอย่างมากเพราะว่า โดยปกติมนุษย์เรามักจะทำอะไรตามใจของตัวเองเพราะความอยากให้เป็นอย่างนั้น หรือไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดกำหนดสิ่งเหล่านั้นตามใจต้องการได้เพราะมันเป็น อนัตตา นั่นเอง เพราะมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป  เสมอ เราไม่สามารถควบคุมได้ และสิ่งเหล่านั้นก็มีเหตุ มีปัจจัยให้ดำเนินไปในวิถีทางของมันเสมอ ทฤษฎี 4P วิถีพุทธ…