Influencer นั้นเป็นคำที่ได้ยินมาในช่วง3-4ปีที่ผ่านมา ถ้าจะแปลให้ตรงตัวว่า “ผู้ทรงอิทธิพล” หมายถึงบุคคลที่มีสามารถจะชี้นำ หรือชักจูงต่อกลุ่มบุคคลที่ติดตามหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจแบบเดียวกัน