Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

หลักสูตร สร้างทีมขาย ขยายฐานลูกค้า | 5 ขั้นตอน เปิด-ปิด อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร สร้างทีมขาย ขยายฐานลูกค้า | 5 ขั้นตอน เปิด-ปิด อย่างมืออาชีพ

การสร้างทีมขายจะช่วยให้ธุรกิจมีรายได้ มีลูกค้าเพิ่ม สร้างธุรกิจให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น

ทำไม SME ต้อง สร้างทีมขาย ?

ปัจจุบันการแข่งขันสูงมากในทุกธุรกิจ ดังนั้นการทำธุรกิจขนาดเล็กที่เราเรียกแทนตัวเองว่า SME มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สามารถขยายอดขายได้อย่างทรงพลัง เพราะองค์กรยังผอม(Lean)  ทำให้มีต้นทุนต่ำ และสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยอดเยี่ยม

องค์กรต้องการคนที่มีหลักการดำเนินชีวิต และทำงานด้วยแนวคิดของการเติบโต เพราะสามารถพัฒนาได้ดังนั้น นักขาย นักการตลาด นักบริการ ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน ย่อมมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองจากนักขายธรรมดา เป็นนักขายเชิงกลยุทธ์ และต่อยอดเป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษา สามารถนั่งในใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน  ความมั่นคงในหน้าที่การงานเกิดขึ้นกับพนักงานเพราะองค์กรมั่งคั่ง ยั่งยืน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้เรียนรู้หลักการ วิธีการ พร้อมทั้งสามารถคิด วิเคราะห์ เครื่องมือในการเพิ่มพลังนักขายเชิงกลยุทธ์ให้เหนือชั้นการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขัน ณ ปัจจุบัน

เทคนิคการนำเสนอ การนัดพบ การขายในแต่ละขั้นตอนออกแบบมาให้สอดคล้องกับยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้นพนักงานมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ พัฒนา และนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ แล้วคุณจะเป็นพนักงานขายที่ใช่ขององค์กร

มาเรียนรู้พร้อมลงมือทำในการ สร้างทีมขาย ขยายฐานลูกค้า ไปด้วยกันโดย

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

ปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง pplearning (บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด)
 • วิทยากรเชี่ยวชาญด้านงานบริการ งานขาย การตลาด และพัฒนาผู้นำในองค์กร

ประสบการณ์งานที่ปรึกษา

 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ จำกัด
 • สถาบันอบรม เอ็นเทรนนิ่ง /บ. เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จก.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (Management)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตัวอย่างผลงานการฝึกบรมให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

หลักสูตร สร้างทีมขาย ขยายฐานลูกค้า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  สร้างทีมขาย ขยายฐานลูกค้า

 1. เพื่อให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจพร้อมปรับกรอบความคิด(Mindset) ให้เติบโต
 2. เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในการทำงานขายแม้ไม่เคยขายมาก่อน
 3. เพื่อพัฒนาเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ชนะใจลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติและโดดเด่น
 4. เพื่อประยุกต์ใช้งานขายทางโทรศัพท์กับสถานการณ์ต่างๆ ในการเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าและองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร สร้างทีมขาย

 • ชวนสนุกท้าทาย สร้างพลังแห่งการทำงานขายเชิงกลยุทธ์ เวลา 9.00 – 10.30 น.
 • สนุกกับชุดคำถาม > จิตวิทยาเชิงบวก
 • ปรับมุมมองกับ Selling Mindset ด้วยหลักการโปรแกรมภาษาสมอง ( NLP)
 • Workshop : Ice Breaking
 • M1 : การบริหารงานเชิงกลยุทธ์สร้างทีมขาย ขยายฐานลูกค้า เวลา 10.45 – 12.00 น.
 • นำโจทย์องค์กรมาแปลงเป็น เป้าหมาย ทำแผน และขั้นตอนการปฏิบัติ
 • การวิเคราะห์การแข่งขันด้วยเครื่องมือทางการตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์การขายให้ชัดเจน
 • Workshop : ระดมสมอง กรองกลั่น และเตรียมตัวนำเสนอ  (กิจกรรมกลุ่ม)
 • M2 : การวางแผนลูกค้าและการบริหารการนัดหมาย เวลา 13.00 – 14.30 น.
  • กำหนดกลุ่มลูกค้าประเภทต่าง ๆ เช่น องค์กรขนาดใหญ่, กลาง, ทั่วไป
  • ทำแผน Account Planer
  • กำหนดการบริหารนัดหมายด้วย Sales Pipeline
  • สร้างเครื่องมือต่าง ในการเข้าพบลูกค้า เช่นชุดคำถาม,ชุดคำตอบ,สคริป ฯลฯ
  • Workshop : ทำแผนการบริหารลูกค้า มีแบบฟอร์ม และนำเสนอ
  • Role Playing แสดงบทบาทสมมติ หรือสร้างเวทีเจรจาต่อรองตามตกลงกัน
 • M3 : รูปแบบการขายในฐานะที่ปรึกษา เวลา 14.45 – 16.00 น.
  • อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย
  • ทัศนคติของนักขายมืออาชีพ
  • องค์ประกอบของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
  • การให้บริการหลังการขายและสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Service & CRM to CEM)
  • Workshop : กำหนดเรื่องที่ต้องการพัฒนา
 • ประกาศเป้าหมาย (Mini Commitment) ด้วยการบ้านในการพัฒนาตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 • เจ้าของกิจการ เจ้าของร้าน ผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็ก
 • พนักงานขายและบริการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 • Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
 • Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
 • Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
 • Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
 • Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
 • Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • ภาพรวมของหลักสูตร
  • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
  • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
  • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
  • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
 • ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
  • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
  • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
  • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 

พร้อมที่สร้างทีมขายให้กับธุรกิจของคุณ

เพื่อที่จะสร้างยอดขายให้เติบโต และมีลูกค้าที่มากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับ

เชิญลงทะเบียน พร้อมชำระเงิน !!!

รับ 25 ท่านเท่านั้น

เรียนวันที่ 10 กรกฏาคม 2562

เวลา 09.00-17.00 น.

ณ. Taokaemai Learning Center ถ.สรงประภา ดอนเมือง

ราคาปกติ 4,900 บาทเหลือเพียง 2,900 บาทเท่านั้น

 วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562

บริษัทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 028-1-35439-6

สนับสนุนหลักสูตรโดย

คุณ เกียรติรัตน์ จินดามณี

ผู้ก่อตั้ง สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taokaemai.com

ที่ปรึกษากลยุทธด้าน Branding ,Content Marketing และการตลาดออนไลน์

สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME
website :https://www.taokaemai.com
Line : https://line.me/R/ti/p/%40dnm4020y
Youtube :https://bit.ly/2UgS4ee
Facebook : https://www.facebook.com/TaoKaeMaiCom
Email :[email protected]
Tel. 092-6565-298

 

Date

Jul 10 2019 - Jul 14 2019

Time

8:00 am - 5:00 pm

Cost

THB2,900.00

Speakers

 • อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย
  อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย
  ผู้อำนวยการ สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง pplearning (บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด)

  ปัจจุบัน

  ผู้อำนวยการ สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง pplearning (บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด)
  วิทยากรเชี่ยวชาญด้านงานบริการ งานขาย การตลาด และพัฒนาผู้นำในองค์กร

  ประสบการณ์งานที่ปรึกษา

  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
  บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
  บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ จำกัด
  สถาบันอบรม เอ็นเทรนนิ่ง /บ. เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จก.