ออมสินให้กู้ 500000 บาท ผ่อนนาน 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำวันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2566

โปรโมชันสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนนาน 10 ปี

จุดเด่นสินเชื่อออมสินให้กู้ 500000 บาท

  • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  • เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จำนวนเงินให้กู้

  • สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

  • ไม่เกิน 10​ ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม

กรณีที่ 1กรณีที่ 2 
ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือน

กับธนาคารออมสิน

ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือน

กับธนาคารออมสิน

ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือน

กับธนาคารออมสิน

ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือน

กับธนาคารออมสิน

MRR – 1.25%MRR – 0.25%MRR – 1.00%MRR
4.995%5.995%5.245%6.245%

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

เงินงวดผ่อนชำระ

ตารางเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
วงเงินกู้ (บาท)3 ปี5 ปี7 ปี10 ปี
100,0003,1002,0001,5001,200
200,0006,2004,0003,0002,300
300,0009,3006,0004,5003,500
400,00012,4007,9006,0004,600
500,00015,4009,9007,5005,800

หมายเหตุ : ตารางคำนวณการผ่อนชำระ/เดือน เป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า ซึ่งอัตราการผ่อนชำระจริงนั้น ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบในวันที่อนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้ 

  • เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  • ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

ระยะเวลาโปรโมชัน

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด