ออมสินให้กู้ 200000 บาท รายได้น้อยกู้ได้ ผ่านนาน 8 ปี

พิเศษ! โปรโมชันสำหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัครและได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับบัตรของขวัญ Lotus’ Gift Card มูลค่า 200-500 บาท รวมทั้งสิ้น 900 รางวัล มูลค่ารวม 250,000 บาท สมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

คุณสมบัติผู้กู้ ออมสินให้กู้ 200000 บาท

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจำ ที่ไม่เคยได้รับอนุมัติและจ่ายเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 (กรณีลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ก่อนปี 2563 และมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 จะไม่มีสิทธิ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้)
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
  • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

หลักประกันเงินกู้ :

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
  วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท
 • เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ
 • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่น

 • อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
   เอกสารทางการเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน และ
   สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด และ
   เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีเอกสารมีไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 – 3 ขอเอกสารเพื่อแสดงรายได้เพิ่มเติมทดแทนได้ ดังนี้
   เอกสารแสดงการนำส่งประกันสังคม ย้อนหลัง 12 เดือน (ถ้ามี) และ
   หนังสือรับรอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)/แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90/91) ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี และ
   หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน) (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้รับจ้างอิสระ

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสินค้าและกิจการ และแผนที่ตั้งกิจการ

 

 • บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • บิลซื้อ-ขายย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) รายได้กิจการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (เช่น สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้) (ถ้ามี)

อัตราดอกเบี้ย :

มีหนี้ท่วมหัว ดอกเบี้ยล้นต้น เจ้าหนี้หลายราย มาเข้าโครงการรวมหนี้ ดีกว่ามั้ง

กรณีลูกค้าทั่วไป

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

กรณีใช้หลักประกันที่สามารถประเมินราคาได้

 • ราคาประเมินร้อยละ 100 ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 90 ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.60 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 80 ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.70 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.80 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.90 ต่อเดือน
 • ราคาประเมินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ :

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา
 • ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เงินงวดผ่อนชำระ ออมสินให้กู้ 200000 บาท

วงเงินกู้
(บาท)
ตัวอย่างเงินงวดผ่อนชำระต่อเดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1
1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 ปี6 ปี7 ปี8 ปี
50,0004,6672,5841,8891,5421,3341,1951,0961,021
100,0009,3345,1673,7783,0842,6672,3892,1912,042
200,00018,66710,3347,5566,1675,3344,7784,3814,084