หลักสูตรการทำงานเชิงรุก (Being Proactive in Work)

หลักสูตร 1 วัน

โดย อาจารย์อภิรดี สนธิชัย

หลักการและ แนวความคิด

การทำงานเชิงรุกไม่ใช่การก้าวร้าวแต่เป็นการทำงานที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายโดยการเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข โดยไม่ย่อท้อ จนกว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จ โดยการเลือกที่จะตอบสนองสิ่งเร้าเชิงลบ ด้วยการทำงานเชิงบวกคือ ไม่ยอมแพ้กับปัญหา

การกล้าแสดงความคิดเห็นและยืนยันในแนวความคิดของตัวเองในการเอาชนะปัญหา ต้องใช้ความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเองและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เราผ่านมาได้ โดยการรับฟังแนวความคิดของผู้อื่นและเสนอแนวความคิดของเราจากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จินตนาการไปเองว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร แต่ให้ข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวตัดสินในการกำหนดแนวทางแก้ไข และสามารถนำไปสู่สภาวะการชนะทั้งคู่ (WIN:WIN)

การทำงานเชิงรุกที่ยั่งยืน ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเพราะเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเราคนเดียวและทีมก็ต้องทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ดังนั้นการสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นย่อมมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยที่เราพัฒนาตัวเองให้เวิร์คก่อน แล้วหากคนส่วนใหญ่เวิร์คก็จะทำให้ทีมเวิร์คเกิดขึ้น เมื่อหลายๆทีมเวิร์คก็จะทำให้องค์กรเวิร์คและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพี่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ ในการเอาชนะปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเอง

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการกล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนของตัวเองในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทีม

3.เพื่อทำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม โดยที่พัฒนาตัวเองให้เวิร์คก่อน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

การสร้างภาวะโปรแอกทีฟด้วยตัวเอง (หลักการจาก7 Habit)

 • เรียนรู้อิสรภาพในการเลือก
 • ขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
 • ลักษณะสำคัญของทีมงานเชิงรุก
 • ประโยชน์สำคัญของการทำงานเชิงรุก
 • Workshop : แนะนำตัวกิจกรรมยินดีที่รู้จัก

การแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ด้วยทักษะต่างๆ

 • เริ่มต้นที่แนวความคิดเชิงบวก
 • ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • รู้จักแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ WIN:WJN
 • มุ่งสู่เป้าหมายของทีมเป็นสำคัญด้วยความเป็นเจ้าของ
 • Workshop : ทำกิจกรรมกลุ่มเลือกทักษะด้วยเหตุผลต่างๆร่วมกัน

การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

 • รู้จักจุดแข็งของตัวเอง
 • สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานรุก
 • เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ(EQ)
 • การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • Workshop : ขยายมุมมองด้านบวกพร้อมประกาศสิ่งที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง

การให้ความสำคัญที่ทีมเวิร์ค

 • องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
 • การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
 • เอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • คุณต้องเวิร์คก่อน…ทีมจึงจะเวิร์ค
 • Workshop : ระดมสมองสร้างทีมกีฬาที่ชอบกับเป้าหมายที่ใช่ร่วมกัน

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน: การสร้างแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

     พนักงาน      หัวหน้างาน                 เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์

Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง

Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง

Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน

Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง

Goal  การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ  จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร

 • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
 • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
 • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

 • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
 • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
 • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ