สรุป ลูกหนี้ กยศ. เตรียมเฮ เป็นหนี้ กยศ สภาเคาะแก้กฏหมายดอกเบี้ย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภาพรวมการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีนี้มีการชะลอลงบ้าง แต่ยังไม่กระทบกับสภาพคล่องโดยรวมของกองทุนฯ โดยภาพรวมการชำระหนี้ลดลงไปกว่า 12% เฉพาะช่วงวันที่ 15 ก.ย.- 30 พ.ย.65 การชำระหนี้แบบสมัครใจ ลดลงไปกว่า 28% ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากลูกหนี้ยังรอความชัดเจนเรื่องการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ร่าง พ.ร.บ. กยศ.)

สำหรับความคืบหน้าของการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กยศ. นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ส่วนกรณีที่กรรมาธิการวุฒิสภา ได้ปรับแก้เรื่องอัตราดอกเบี้ยให้คิดได้ไม่เกิน 1% ต่อปี ขณะที่การผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องเสียเบี้ยปรับ ไม่เกิน 0.5% ต่อปี เว้นแต่คณะกรรมการจะยกเว้นหรือลดหย่อนให้ จากเดิมที่ ร่าง พ.ร.บ.กยศ. ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบนั้น ได้กำหนดให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับนั้น มองว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงานของกองทุนฯ และอาจเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้กู้หันมาชำระหนี้เพิ่มขึ้น เพราะดอกเบี้ยและเบี้ยปรับอยู่ในระดับต่ำมาก

 

“ยืนยันว่าสถานะของ กยศ. ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง แม้ช่วงที่ผ่านมา ผู้กู้ยืมจะชะลอการชำระหนี้ไปบ้าง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบอะไร โดยในแต่ละปี กยศ. จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งกองทุนฯ มีสภาพคล่องราว 3 หมื่นล้านบาท และมียอดชำระเข้ามาปีละ 3-4 หมื่นล้านบาทอยู่แล้ว เพียงพอต่อการให้กู้ยืมสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการอย่างแน่นอน แต่หากในระยะต่อไป หากกฎหมายใหม่มีผล และส่งผลกระทบกับสถานะของกองทุนฯ ก็ยังสามารถทำเรื่องเพื่อขอใช้งบประมาณได้ แต่ยืนยันว่าขณะนี้กองทุนฯ ยังแข็งแกร่ง” นายกฤษฎา กล่าว

 

ด้านนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า ปัจจุบัน กยศ. ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาไปแล้วกว่า 6.4 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 7 แสนล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีจำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 6 แสนคน มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ ทั่วประเทศกว่า 4 พันแห่ง

 

ขณะที่ วันนี้ กยศ.ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ 313 แห่ง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. มหาวิทยาชัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7. มหาวิทยาลัยมหิดล

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.มหาวิทยาลัยบูรพา

16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

17.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21.มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

23.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

24.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลูกหนี้ กยศ. เตรียมเฮ เป็นหนี้ กยศ สภาเคาะแก้กฏหมายดอกเบี้ย

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด