สรุป ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 2566 ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งจาก ทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิ ภายใน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง โดยยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ กกต. กําหนด ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นด้วยตนเอง มอบหมายผู้มีสิทธิรับยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์

การยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

 • ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 • เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ คือ ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน) กับ ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ?

 • ผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

– สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ทํางานหรืออาศัยอยู่ได้
– ยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
– กรณีเขตเลือกตั้งใดมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านได้

การยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

 • ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 • เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง(หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน), ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์ และยื่นคําขอ ทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปฯ Smart Vote)

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
 • สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าฯ ทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทาง

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 2566 ที่ไหน

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง (25 มี.ค. – 9 เม.ย. นี้ ) และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน