รับคูปองส่วนลด Shopee จากธนาคารกรุงไทย วันนี้ึถึง 31 ม.ค.66

ระยะเวลาโครงการ : 16 พฤศจิกายน 2565 – 31 มาราคม 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย รับคูปองส่วนลด Shopee จากธนาคารกรุงไทย

 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ได้รับข้อความโปรโมชันผ่านเมนู “โปรโมชัน” บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และ/หรือ LINE Krungthai Connext เท่านั้น (“ลูกค้า”)
 • ลูกค้าจะได้รับคูปอง Shopee เมื่อทำรายการเติมเงิน หมวดใดก็ได้ 1 รายการ ยกเว้น G-Wallet ขั้นต่ำรายการละ 100 บาท และ ทำรายการจ่ายบิล หมวดใดก็ได้ 1 รายการ ขั้นต่ำรายการละ 100 บาท ในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 • ลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไข จะได้รับคูปอง Shopee ดังนี้
  • เติมเงินและจ่ายบิล อย่างละ 1 รายการ เดือนที่ 1 รับคูปอง Shopee 30 บาท
  • เติมเงินและจ่ายบิล อย่างละ 1 รายการ ต่อเนื่องเดือนที่ 2 รับคูปอง Shopee 40 บาท
  • เติมเงินและจ่ายบิล อย่างละ 1 รายการ ต่อเนื่องเดือนที่ 3 รับคูปอง Shopee 50 บาท
 • ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ได้ทำรายการเติมเงินและจ่ายบิล ต่อเนื่องเดือนที่ 2 และทำรายการอีกครั้งในเดือนที่ 3 จะถือว่าเริ่มต้นนับใหม่เป็นเดือนที่ 1 (เนื่องจากไม่ได้ทำรายการต่อเนื่องตามเงื่อนไข)
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปอง Shopee 5,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 15,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้

ตัวอย่างการทำรายการและสิทธิ์ รับคูปองส่วนลด Shopee

 1. เติมเงินและจ่ายบิลในเดือน พ.ย. (เดือนแรก) ภายใน 5,000 คนแรก ได้รับคูปอง Shopee 30 บาท
 2. เติมเงินและจ่ายบิลในเดือน ธ.ค. (เดือนที่ 2) ภายหลัง 5,000 คนแรก ไม่ได้รับคูปอง Shopee (แต่ยังนับสิทธิ์ว่ามีการจ่ายบิลต่อเนื่อง)
 3. เติมเงินและจ่ายบิลในเดือน ม.ค. (เดือนที่ 3) ภายใน 5,000 คนแรก ได้รับคูปอง Shopee 50 บาท
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปอง Shopee 1 สิทธิ์/ลูกค้า/เดือนปฏิทิน หรือรวมสิทธิ์สูงสุดจำนวน 3 สิทธิ์/ลูกค้า ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 • ลูกค้าจะได้รับคูปอง Shopee ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคาร ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน ดังนี้
  • รายการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ลูกค้าจะได้รับคูปอง Shopee ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
  • รายการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลูกค้าจะได้รับคูปอง Shopee ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566
  • รายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ลูกค้าจะได้รับคูปอง Shopee ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • ในขณะที่ธนาคารทำการส่งคูปอง Shopee ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคารตลอดระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้และไม่ปิดกั้นการรับข้อความ กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบคูปอง Shopee โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการมอบผ่านช่องทางอื่นๆได้
 • คูปอง Shopee นี้ ลูกค้าสามารถกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงิน บนแอปพลิเคชัน Shopee
 • คูปอง Shopee นี้ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล นมผงสำหรับเด็ก 1-2 ปี โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • คูปอง Shopee นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ SHOPEE (THAILAND) เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง Shopee ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)